ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   07/12/2563
เลขที่หนังสือ :   สลก./6169
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯ บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   หนังสือส่งคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผอศูนย์บางละมุง.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   07/12/2563