ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   28/10/2563
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   28/10/2563