ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   14/10/2563
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (สัมภาษณ์) วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   14/10/2563