ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   09/10/2563
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 5149 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขยายระยะเวลาการพิจารณาขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   เอกสารการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุนสนับสนุนยุทธศาสตร์.PDF
แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ.docx
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   09/10/2563