ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   02/10/2563
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 4972
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ขอความร่วมมือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2/2563 (เลื่อน 1 ต.ค. 2563)
รายละเอียด :   ขอความร่วมมือจัดส่งผลการประเมินให้ สลก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
ไฟล์ :   ขอความร่วมมือประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง2-2563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   02/10/2563