ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   07/08/2563
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   07/08/2563