ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   04/08/2563
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 302/2563 ลงวันที่ 31
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   04/08/2563