ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   16/04/2563
เลขที่หนังสือ :   ประกาศเจตจำนงสุจริต
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   Notification of the DOP re Declaration of Honesty Intent Announced on 15 April 2020.PDF
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต ณ วันที่ 15 เมษายน 2563.PDF
หนังสือแจ้งเวียน ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต ณ วันที่ 15 เมษายน 2563.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   16/04/2563