ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   15/11/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม.
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศ อกพ กพม กำหนดประสบการณ์ในงานของกรมผส.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   15/11/2562