ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   06/11/2562
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ ๕๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   เลื่อนข้าราชการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ-Scan.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   06/11/2562