ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่มีมติ :   10/10/2562
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 6084
ประเภท :   สิทธิประโยชน์
เรื่อง :   แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน 1 ตุลาคม 2562)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   สลก-ว6084-10102562 แจ้งผลการประเมินเงินเลื่อนรอบ2-2562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   10/10/2562