ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   01/10/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับเงินประจำตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   01/10/2562