ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   13/09/2562
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 5503-ว 5505
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2
รายละเอียด :   1. สลก./ว 5503 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2. สลก./ว 5504 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ 3.สลก./ว 5505 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
ไฟล์ :   สลก-ว5503-05_ขอผลการประเมินข้าราชการ ลูกจ้าง พรก.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   13/09/2562