ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   29/08/2562
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 5225
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   22124 แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลสมัคร พมจ.doc
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   29/08/2562