ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   26/07/2562
เลขที่หนังสือ :   นร 1012/ว 15
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการโดยการให้ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ว15-2562 ระเบียบเพิ่มพูนประสบการณ์.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   26/07/2562