ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   15/08/2562
เลขที่หนังสือ :   นร ๑๐๑๓.๑/๑๕๕
ประเภท :   ประชาสัมพันธ์
เรื่อง :   การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   นร 1013.1-155.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   15/08/2562