ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   29/03/2562
เลขที่หนังสือ :   ระเบียบ
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ระเบียบสวัสดิการว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการผส-2562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   29/03/2562