ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   25/06/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมผส.
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   แก้ไข ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :   แก้ไขประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2562
ไฟล์ :   ประกาศ แก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก ชพ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   25/06/2562