ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   01/07/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศหลักเกณฑ์ฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   01/07/2562