ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   18/04/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมผส.
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :   1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ชพ. 1 ตำแหน่ง (สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ชพ. 3 ตำแหน่ง (สังกัดกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 1 ,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 และกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 1)
ไฟล์ :   ประกาศ คัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้น ชำนาญการพิเศษ-18เมย2562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   18/04/2562