ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   07/03/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมฯ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :   ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ไฟล์ :   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ชำนาญการพิเศษ.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   07/03/2562