ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   06/02/2562
เลขที่หนังสือ :   53/2562
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย (นางประภาวดี สิงหวิชัย, นางปราณี ประทุมมา, น.ส.อาภา รัตนพิทักษ์, นางสิรินุช อันตรเสน, นางวรรณภา บุบผะศิริ, น.ส.อรอุมา อินทฉาย, น.ส.อนัญญา อัตชู, น.ส.กอบกุล กวั่งซ้วน)
รายละเอียด :   8 ราย (นางประภาวดี สิงหวิชัย, นางปราณี ประทุมมา, น.ส.อาภา รัตนพิทักษ์, นางสิรินุช อันตรเสน, นางวรรณภา บุบผะศิริ, น.ส.อรอุมา อินทฉาย, น.ส.อนัญญา อัตชู, น.ส.กอบกุล กวั่งซ้วน)
ไฟล์ :   53-2562_29012562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   06/02/2562