ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 

    
วันที่ออก :   26/06/2560
เลขที่หนังสือ :   -
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฉบับที่ 2
รายละเอียด :   ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฉบับที่ 2
ไฟล์ :   ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   26/06/2560