ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 

    
วันที่ออก :   16/03/2560
เลขที่หนังสือ :   -
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้งสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้งสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์ :   กรอบการประเมินส่วนราชการ ผส..PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่บันทึก :   16/03/2560